O przedszkolu


Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pułtusku powstało w 1976 r. Placówka zajmuje przestronny budynek przy ul. Krajewskiego 3 – jasne, słoneczne sale wyposażone są w funkcjonalny i kolorowy sprzęt  dopasowany do potrzeb i wymogów wychowanków.Od 1 września 1999 r. w strukturę przedszkola włączono oddziały funkcjonujące w budynku przy ul. Konopnickiej 7. Obecnie do ośmiu grup wiekowych uczęszcza 194 dzieci 3-6-letnich. Opiekę nad nimi sprawuje 20 nauczycieli w tym logopeda i katecheta oraz 13 pracowników administracji i obsługi.

Funkcję dyrektora przedszkola pełni Lidia Sadowska. W codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej preferowany jest otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają w nich potencjał twórczy. Dzieci zgodnie z nową podstawą programową uczą się poprzez zabawę tak indywidualną, jak i zespołową o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym. Przedszkole idąc z duchem czasu i w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska w 2008 r. otworzyło pierwszą w mieście przedszkolną grupę integracyjną. W związku z tym zmieniła się też oficjalna nazwa placówki. Od dnia 1 września 2008 r. istnieje zatem Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Do grupy integracyjnej uczęszczają dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi. Przebywając i współpracując na co dzień ze zdrowymi rówieśnikami mają stworzone warunki do pełnej integracji. Korzystają ze specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, gdzie wraz z nauczycielem odbywają ćwiczenia metodą integracji sensorycznej. W bogato wyposażonym gabinecie logopedycznym prowadzona jest terapia logopedyczna. Wyposażenie Sali Integracji Sensorycznej i gabinetu logopedycznego w środki dydaktyczne i sprzęt ułatwiający kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymaliśmy w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki pozyskaniu tych funduszy grupa integracyjna posiada również bogaty zestaw pomocy do pracy metodą Marii Montessori. Symptomy rozwoju przedszkola w ostatnich latach to:

 

− poszukiwanie nowych trendów w pedagogice humanistycznej, personalistycznej, przejawiającej się w przestrzeganiu praw dzieci, wpajaniu wartości uniwersalnych,

− stosowanie aktywnych metod pracy z dziećmi (techniki Freineta, elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogika zabawy, Marii Montessori),

− prowadzenie stałej, systematycznej diagnozy rozwoju dziecka,

− działania innowacyjne nauczycieli.
Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, życzliwemu klimatowi panującego w placówce oraz bogatej ofercie zajęć dodatkowych dzieci mają stworzone doskonałe warunki do rozwijania swoich zainteresowa mają możliwość uczestnictwa w zajęciach: język angielski, taniec, warsztaty ceramiczne, rytmika, gimnastyka korekcyjna, katecheza, terapia logopedyczna.

Poprzez udział w imprezach i uroczystościach lokalnych dzieci z naszej placówki promują swe umiejętności i dokonania artystyczne. Zdobywają więc nagrody na Festiwalu Piosenki Dziecięcej, Mini Liście Przebojów, w konkursach recytatorskich, ekologicznych. Nagrody i puchary, które zdobią hol naszego przedszkola są tego dowodem. Wszystkie plany i działania przedszkola służą wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz podnoszeniu jakości pracy przedszkola.